Bałtyczek

KLIMATYZOWANE DOMKI Z BASENEM

Bałtyczek

KLIMATYZOWANE DOMKI Z BASENEM

Bałtyczek

KLIMATYZOWANE DOMKI Z BASENEM

DOMKI BAŁTYCZEK

Regulamin pobytów

Dziękujemy, że wybraliście nasz Ośrodek na miejsce wypoczynku. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełną satysfakcję z pobytu w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

Zasady wynajmu

1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.
2. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.
3. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu.
4. W cenie pobytu 7 dniowego wliczone jest 40kw prądu za przekroczenie tej ilości konieczne będzie uiszczenie 1 zł za 1 kw prądu.
5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
6. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana

I. Zasady korzystania z obiektu

7. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
8. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane.
9. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
10. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
11. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.
13. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
14. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
15. Na terenie ośrodka zabronione jest:
a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki, b) palenie ognisk,
c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy
e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.
16. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
17. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony pracownikom recepcji.
18. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
19. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników recepcji. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony,
20.`Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
21.W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
23. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
24. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.
25. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza.
26. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników recepcji.
27. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
28. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka, znajdujących się przy parkingu.
29. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Spożywania alkoholu dozwolone jest wyłącznie w domkach i tarasie.

II. Plac zabaw

31. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
32. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
33. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
34. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.
35. Na terenie ośrodka gra w piłkę (nożną, koszykówkę, siatkówkę) dozwolona jest wyłącznie na terenie boiska.

III. Postanowienia końcowe

36. Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy recepcji.
37. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery: 505987799 (właściciel ośrodka) lub 510553767
38. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji
39. Właścicielem ośrodka jest: Bałtyczek Marta Chotkowska ul. Podkowa Leśna 17 Bobolin

basen
Call Now Button